Psychoanalýza a regresní terapie


Alternativní formou psychoanalýzy je hlubinná regresní terapie, která pracuje s podvÄ›domím a soustÅ™edí se na pÅ™edem zvolený problém. ZjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno se problém otevÅ™e, zvÄ›domí a vyÄistí, Äímž dochází k jeho odstranÄ›ní i s negativními příznaky s tím spojenými. Jde pÅ™edevším o psychosomatické nemoci nebo nechtÄ›né vzorce chování, které Äasto zasahují i do starších období, takzvaných minulých životů, kde bývá ukryt koÅ™en problému.

muž vztek gesto

PÅ™i hlubinné regresní terapii není důležité, zda nÄ›kdo věří na reinkarnaci a minulé životy. Důležité je mít silnou vůli a chtít daný problém vyÅ™eÅ¡it. LéÄitelé nebo psychologové se snaží pÅ™imÄ›t pacienta pomocí sugesce nebo hypnózy, aby se vrátil ke vzpomínkám z jeho minulého života nebo minulých životů. ÄŒasto se tím podaří odhalit vnitÅ™ní, nevÄ›domé konflikty, které mohou být příÄinou souÄasných obtíží. V průbÄ›hu regrese může klient prožívat emoÄnÄ› vypjaté situace, nÄ›kdy i spojené s fyzickou bolestí v místÄ›, které souvisí s aktuálnÄ› Å™eÅ¡eným problémem. ObecnÄ› platí, že Äím jsou emotivní prožitky silnÄ›jší, tím je terapie úÄinnÄ›jší. V úvodní Äásti terapie může být zpravidla přítomna další blízká osoba klienta, ale pÅ™i terapii samotné je z důvodu možného naruÅ¡ení a negativního ovlivnÄ›ní terapie její přítomnost vylouÄena. Terapeuti uvádÄ›jí, že jejich terapie je bezpeÄná, pokud je správnÄ› ukonÄena, toho dosahují mentálním propojením s klientem a vyÄiÅ¡tÄ›ním a zpracováním vÅ¡ech otevÅ™ených konkrétních situací.

žena pohled

Regresní terapie vychází z pÅ™esvÄ›dÄení, pÅ™edpokladu, že možnost regrese existuje. VÄ›decká medicína vÅ¡ak oponuje s tím, že procesy biologické, fyzikální, biochemické i psychické probíhají pouze jednosmÄ›rnÄ› a že tedy není možné, aby probíhaly zpÄ›tnÄ›. Jako velký problém je například uvádÄ›n takzvaný syndrom faleÅ¡né pamÄ›ti, kdy se může vytvoÅ™it vzpomínka, která se nezakládá na skuteÄnosti. StejnÄ› tak je údajnÄ› možné, že neexistující vzpomínka může být implementována terapeutem.